เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

หมวด ก – ข้อกำหนดทั่วไป

1. คำนำ

    1.1 โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างถี่ถ้วน การใช้บริการ (ตามที่ให้คำจำกัดความ) ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อตกลงการใช้งานที่กำหนดไว้ใช้กับคุณ ข้อกำหนดต่าง ๆ นี้ และนโยบายของบริษัท ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่างคุณกับบริษัท (ตามที่ให้คำจำกัดความ) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ต่อการใช้บริการของคุณ (ตามที่ให้คำจำกัดความ) ที่ให้บริการโดยบริษัท หากคุณไม่ยินยอมต่อข้อตกลงการใช้บริการ โปรดยกเลิกการใช้งาน หรือหยุดการใช้งานแอปพลิเคชันหรือการบริการ

    1.2 บริษัทคือบริษัททางเทคโนโลยี ที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งาน เพื่อรับการบริการ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หน้าที่ของบริษัทคือเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บริษัทนั้นไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำและ/หรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคลที่สามใด ๆ และต่อความรับผิดชอบในข้อกำหนดบริการใด ๆ ที่ถูกใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะไม่ถือว่าเป็นตัวแทน พนักงานหรือบุคลากรของบริษัท และวิธีแก้ปัญหาที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะไม่ถือว่าเป็นบริการจากบริษัท

    1.3 บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดในข้อตกลงในเวลาใดก็ได้ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อถูกประกาศลงบน www.hellophuketservice.com หรือลงบนแอปพลิเคชัน เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทบทวนข้อตกลงการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานการบริการอย่างต่อเนื่องของคุณภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อกำหนด ไม่ว่าคุณจะทบทวนแล้วหรือไม่ จะถือว่าคุณได้ยินยอมต่อข้อผูกพันในการแก้ไขดังกล่าว

2. คำจำกัดความ

    คำต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อตกลงการใช้บริการนี้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

    2.1 “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องและสร้างขึ้นเพื่อให้ดาวน์โหลด โดยบริษัท (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตามลำดับ

    2.2 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส จำกัด

    2.3 “นโยบายบริษัท” มีความหมายดังต่อไปนี้

2.3.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.3.2 หลักจริยธรรมของผู้ขับขี่/เดลิเวอรี่พาร์ตเนอร์ หรือหลักจริยธรรมของลูกค้า ตามที่อาจจะมีการบังคับใช้
2.3.3 เอกสารอื่น ๆ ทั้งหมด นโยบาย ประกาศ ข้อแนะนำ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) หรือข้อตกลงที่มอบให้หรือ ส่งให้แก่คุณเป็นครั้งคราว

    2.4 “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ หรือที่ยืนยันได้ว่าเป็นคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนตัว อีเมล ภาพของคุณ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลทางชีวภาพ เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย

    2.5 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของบริษัท พอร์ทัลหรือเว็บไซต์ที่เมื่อใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถขอใช้ หรือเข้าถึงบริการยานพาหนะและเดลิเวอรี่

    2.6 “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.hellophuketservice.com/member/policy ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

    2.7 “บริการ” หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้ใช้อื่น ผ่านทางแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม และ/หรือ ซอฟต์แวร์

    2.8 “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซึ่งจัดหามาให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโดยบริษัท

    2.9 “ยานพาหนะ” หมายถึง พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ตามที่จะระบุไว้ต่อจากนี้ที่มีให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานผ่านการบริการ ประกอบด้วย

2.9.1 รถยนต์โดยสารประจำทาง
2.9.2 รถยนต์สาธารณะ ได้แก่ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
2.9.3 รถยนต์บริการ ได้แก่ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถยนต์บริการให้เช่า
2.9.4 รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง
2.9.5 รถจักรยานยนต์สาธารณะ
2.9.6 เรือโดยสารที่รองรับการท่องเที่ยวแบบเช่าเหมาลำ หรือแบบ Day Trip

    2.10 “เดลิเวอรี่” หมายถึง การจัดส่งหรือการกระจายสินค้าและอื่น ๆ จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ

    2.11 “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม” หมายถึง บุคคลที่สามที่เป็นอิสระที่จัดหายานพาหนะหรือเดลิเวอรี่แก่ผู้ใช้งานผ่านการบริการ ซึ่งรวมถึงคนขับรถและเดลิเวอรี่พาร์ตเนอร์

    2.12 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่ใช้งานแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อค้นหา และ/หรือโดยสารยานพาหนะ

    2.13 “ค่าบริการผู้ใช้งาน” หมายถึง ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน โดยการใช้งานบริการ ซึ่งรวมถึง ค่าบริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ ภาษีและค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเฉพาะกิจของบริการหรือยานพาหนะ

3. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกพัน

    3.1 ในการใช้บริการ คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดว่า

3.1.1 คุณมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมข้อตกลง
3.1.2 ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ เป็นข้อมูลตามจริงและถูกต้อง
3.1.3 คุณจะใช้ แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม, บริการและยานพาหนะตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้และอยู่ภายใต้กฎหมาย
3.1.4 คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวซึ่งสามารถใช้เข้าถึงการบริการที่เรามอบให้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
3.1.5 คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น
3.1.6 คุณจะต้องไม่ขัดขวางหรือมุ่งร้ายไม่ว่าทางใดก็ตามต่อบริการ, แอปพลิเคชันและ/หรือ ซอฟต์แวร์
3.1.7 คุณจะต้องไม่หาประโยชน์ทางการค้าจากแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงโดยไม่จำกัดถึง การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิเคชัน หรือคัดลอก, ทำใหม่, แสดงในที่สาธารณะ, จำหน่ายหรือใช้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจและสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.1.8 คุณจะต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือสถานะผู้ใช้งานของคุณ และคุณไม่สามารถกำหนดหรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณแก่ผู้ใดหรือสิ่งใดก็ตาม
3.1.9 คุณจะต้องมอบหลักฐานยืนยันตน หรือเอกสารอื่นๆ, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ ซึ่งทางเราจะร้องขออย่างสมเหตุสมผล
3.1.10 คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันในการเก็บหรือส่งสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย หรือ ใช้ในเชิงหลอกลวง
3.1.11 คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อก่อให้เกิดความรำคาญ หรือประพฤติไม่เหมาะสม หรือประพฤติอย่างไม่เคารพต่อบริษัทหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
3.1.12 เมื่อใช้บริการหรือทางเลือก คุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคุณและ/หรือการใช้งาน บริการและทางเลือกของคุณ
3.1.13 คุณจะต้องไม่คัดลอก หรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามโดยไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
3.1.14 คุณจะต้องมอบข้อมูลที่เที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ตามที่ร้องขอเพื่อการบริการและมีภาระผูกพันกับความรับผิดชอบต่อการดูแลและอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาระหว่างข้อกำหนดภายในข้อตกลง คุณยินยอมว่าบริษัทจะต้องพึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ของคุณ คุณเข้าใจว่าหากข้อมูลของคุณนั้นไม่เป็นความจริง, ไม่มีความเที่ยงตรง, ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม บริษัทถือสิทธิแต่ไม่เป็นพันธะที่จะระงับข้อตกลงและระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.1.15 คุณจะต้องใช้จุดเข้าถึงหรือบัญชีข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
3.1.16 คุณยินยอมว่าการบริการ จะให้บริการตามมาตรฐานอย่างสมเหตุสมผล
3.1.17 คุณยินยอมว่า การใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
3.1.18 คุณยินยอมที่จะสนับสนุนบริษัทในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดยบริษัทตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับต่าง ๆ และ
3.1.19 คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากตัวคุณเอง บริษัทหรือจากฝ่ายอื่น ๆ ที่มีผลมาจากการละเมิดข้อตกลงของคุณ
3.1.20 คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งโดยมีวัตุประสงค์ในการรุกล้ำการตรวจจับหรืออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการฉ้อโกงบริษัทหรือเพื่อขัดขวางการใช้งานตามปกติของแอปพลิเคชัน
3.1.21 คุณจะให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งานและการติดต่ออื่นใดในโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นประจำ คุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตที่จะให้หมายเลขดังกล่าวแก่บริษัทเพื่อพัฒนาการใช้บริการ

    3.2 หากคุณคือ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดเพิ่มเติมว่า

3.2.1 คุณครอบครองใบอนุญาตขับขี่และได้รับอนุญาตในการขับขี่ยานพาหนะ ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ และมีเอกสารใบอนุญาตที่เหมาะสมที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการให้บริการรับจ้างขนส่งหรือเดลิเวอรี่ไปยังบุคคลที่สามภายในขอบเขตของกฎหมายที่คุณใช้ในการให้บริการ
3.2.2 สิทธิตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ คุณเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจในการใช้ยานพาหนะ ซึ่งคุณจะใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งยานพาหนะดังกล่าวนั้นอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีและผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะนั้น ๆ
3.2.3 คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับความปลอดภัยบนท้องถนน (เช่นหมวกกันน็อค) ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
3.2.4 คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอ้างสิทธิ, คำพิพากษาและความรับผิดชอบที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ความสูญหายหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล, การเสียชีวิต, การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากบริการรับจ้างขนส่ง/เดลิเวอรี่ซึ่งให้บริการโดยคุณแต่เพียงผู้เดียว
3.2.5 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้บริการรถแท็กซี่/ขนส่งผู้โดยสาร และจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากมีการละเมิดกฎหมาย
3.2.6 คุณจะต้องไม่ติดต่อผู้ใช้งาน ด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการและยานพาหนะ
3.2.7 คุณจะต้องไม่ค้นหาย้อนกลับ, ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือผู้เยี่ยมชมของแอปพลิเคชัน หรือลูกค้าของบริษัทซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงบัญชีผู้ใช้งานที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือต้นตอแหล่งที่มา หรือใช้แอปพลิเคชันเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือมอบให้ผ่านทางแอปพลิเคชัน เอาไปใช้ในเชิงเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่ได้มอบให้เพื่อใช้บริการจากแอปพลิเคชัน
3.2.8 คุณยินยอมที่จะเข้ากระบวนการสุ่มตรวจสารเสพติดที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ บริษัท ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3.2.9 คุณรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อตอบรับกับผู้ใช้งาน ภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น จะเป็นภาระของคุณแต่เพียงผู้เดียว
3.2.10 หากคุณถูกร้องขอให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น บุคคลอื่นจะเป็นผู้ถือครองบัญชีผู้ใช้งานนั้น ๆ และคุณจะแสดงและอนุญาตว่าคุณมีอำนาจที่จะผูกบุคคลอื่นเข้าสู่ข้อตกลง

    3.3 หากคุณคือ ผู้ใช้งาน คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดเพิ่มเติมว่า

3.3.1 คุณจะใช้บริการเพื่อความต้องการของคุณเอง, โดยเป็นส่วนตัว และตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบสอง (12) ปี (“ผู้เยาว์”) ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบการใช้งานของผู้เยาว์ คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อรบกวน สร้างความรำคาญ ความไม่สะดวกสบาย หรือการจองคิวปลอม
3.3.2 คุณยินยอมที่จะแจ้งจำนวนผู้โดยสารอย่างถูกต้องเมื่อถูกร้องขอจากการบริการ คุณยินยอมและรับรู้ว่าหากข้อมูลของจำนวนผู้โดยสารนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีสิทธิยกเลิกการจองของคุณ และคุณอาจจะถูกเก็บค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจอง ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการยกเลิก
3.3.3 คุณจะไม่ติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามนอกเหนือจากการติดต่อเพื่อการบริการและยานพาหนะ
3.3.4 คุณจะต้องไม่สร้างความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ต่อยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
3.3.5 คุณจะต้องไม่สร้างหรือรวบรวม ชุดสะสม ชุดรวบรวม หรือสิ่งใด ๆ จากเนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ว่าทำไปเพื่อเหตุผลส่วนตัว ใช้ในเหตุที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์
3.3.6 คุณจะต้องไม่คัดลอกเนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาสินค้า, รีวิวของบุคคลที่สาม เพื่อนำไปเพยแผร่อีกครั้งบนรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ก็ตาม
3.3.7 คุณรับรู้และยินยอมว่า อุปกรณ์หนึ่งเครื่องสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานได้หนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น
3.3.8 คุณรับรู้ว่าเมื่อร้องขอยานพาหนะผ่านทาง SMS หรือการใช้บริการ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารตามมาตรฐาน
3.3.9 คุณยินยอมว่าบริษัทอาจจะถือว่าบัญชีผู้ใช้งานเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวโดยดุลพินิจของบริษัท หากไม่มีการใช้งานหรือธุรกรรมโดยคุณบนบัญชีผู้ใช้งานของคุณภายในระยะเวลาหก (6) เดือน จากวันสุดท้ายที่มีการทำธุรกรรม และจะระงับการใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

4. ความเข้ากันได้

    รูปแบบและเวอร์ชันของเราท์เตอร์ที่แตกต่างกัน เบราว์เซอร์และอุปกรณ์อาจมีเฟิร์มแวร์ที่อาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ในระหว่างที่เราดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรองรับการใช้งานโดยอุปกรณ์และรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในตลาดและเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงที่แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เราไม่สามารถรับประกันถึงความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดได้

5. การมอบใบอนุญาต และข้อห้ามต่าง ๆ

    5.1 คุณจะต้องไม่

5.1.1 ออกใบอนุญาต, ออกสิทธิย่อย, ขาย, ส่งต่อ, แต่งตั้ง, จัดจำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือทำให้พร้อมใช้งานไม่ว่าในทางใดก็ตาม แก่บุคคลที่สามใด ๆ กับแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์
5.1.2 แก้ไขหรือลอกแบบงานที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์
5.1.3 ใช้โปรแกรมหรือสคริปต์แบบแมนนวล หรืออัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บสไปเดอร์ เว็บครอว์เลอร์ เว็บโรบอท เว็บแอนท์ เว็บอินเด็กเซอร์ บอท ไวรัส หรือ เวิร์ม หรือโปรแกรมใด ๆ ที่จะสร้างคำร้องขอหลายครั้งต่อวินาทีต่อเซิร์ฟเวอร์ (ก) เพื่อสร้างภาระเกินควรหรือขัดขวางการทำงาน ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (ข) เพื่อกิจกรรมการทำเหมืองข้อมูลและการขูดข้อมูล หรือ (ข) สร้างตัวเพิ่มหรือดักข้อมูลโครงสร้าง หรือการแสดงผลและเนื้อหาของแอปพลิเคชันในทางใดก็ตาม
5.1.4 นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของออกจากแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม
5.1.5 ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ (ก) ส่งสแปมหรือข้อความที่ลอกเลียนแบบหรือที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่มีการละเมิด อนาจาร ข่มขู่ สบประมาทหรือผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ไม่สมควรต่อเด็กหรือสิ่งที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (ค) ส่งสิ่งที่มีการแนบซอฟต์แวร์ไวรัส เวิร์ม โทรจันหรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ เอเจ้นท์หรือโปรแกรมที่สามารถสร้างความเสียหายได้ (ง) แทรกแซงหรือขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานหรือความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันและข้อมูลที่อยู่ในนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฉ) ปลอมแปลงเป็นบุคคลใดหรือสิ่งใดก็ตามเพื่อบิดเบือนการติดต่อของคุณกับบุคคลหรือสิ่งอื่น (ช) มีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือทำให้ไม่น่าไว้วางใจ

6. การชำระเงิน

    6.1. สำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

6.1.1 ค่าใช้จ่ายที่คุณได้จ่ายบริษัทสำหรับค่าบริการนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เก็บทันทีและไม่สามารถขอคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดขอบเขตตามกฎหมาย ค่าบริการจะคิดจากร้อยละของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งาน ซึ่งจะกำหนดโดยบริษัทเป็นครั้งคราว นโยบายไม่สามารถขอคืนเงินนี้จะถูกใช้ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงการที่คุณจะตัดสินใจยกเลิกการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม การตัดสินใจของเราที่จะยกเลิกหรือระงับชั่วคราวการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม การหยุดชะงักที่เกิดจากบริการไม่ว่าจะเป็นการวางแผน หรืออุบัติเหตุ หรือตั้งใจ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
6.1.2 คุณรับรู้ว่าจำนวนของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานที่จ่ายให้แก่คุณโดยผู้ใช้งานซึ่งรวมกับค่าบริการ ซึ่งคุณเก็บค่าบริการนั้นในนามของบริษัท
6.1.3 บริษัทอาจใช้ดุลพินิจ สร้างโปรโมชั่นในคุณสมบัติต่าง ๆ และราคาต่าง ๆ สำหรับยานพาหนะ หรือเดลิเวอรี่ให้แก่ผู้ใช้งานต่าง ๆ ซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของบริษัท กระเป๋าเงินของคนขับ
6.1.4 บริษัทอาจจัดการการจ่ายเงินให้แก่คุณและคุณจะได้รับในรูปของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กระเป๋าเงินของคนขับ) คุณรับรู้และยินยอมว่าคุณได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมจากบริษัทในด้านขั้นตอนและวิธีการใช้งานของกระเป๋าเงินของคนขับและการจัดการ
6.1.5 คุณสามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินของคนขับ (“เครดิต”) เพื่อเพิ่มจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของคนขับ และเติมเต็มจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ซึ่งจะถูกกำหนดโดยบริษัท เครดิตจะถูกเติมในลักษณะที่กำหนดโดยบริษัทเป็นครั้งคราว (เช่น การชำระเงินด้วยเงินสดและบัตรเดบิต/บัตรเครดิต)
6.1.6 คุณเข้าใจและยินยอมว่าจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของคนขับ จะส่งผลต่อความพร้อมใช้งานในการบริการ และคุณยินยอมและมอบอำนาจให้บริษัทแลกเปลี่ยนจำนวนเงินไปยังเครดิตโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของคนขับ เพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานในการใช้บริการ
6.1.7 เครดิตไม่สามารถถอนคืนเป็นเงินสดและไม่สามารถคืนเงินได้ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ แลกเปลี่ยนหรือส่งต่อตามมูลค่า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เครดิตจะต้องไม่ถูกถือว่า หรือตีความ หรือใช้แทนสิ่งมีค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่น ๆ จากเครดิตของคุณ บริษัทอาจได้รับดอกเบี้ยที่บริษัทได้ถือไว้ในนามของคุณ คุณยินยอมที่จะกำหนดสิทธิของคุณให้แก่บริษัทสำหรับดอกเบี้ยที่ได้มาจากเครดิตของคุณ
6.1.8 คุณอาจจะเช็คจำนวนเงินในกระเป๋าเงินของคนขับในแอปพลิเคชัน จำนวนเงินในกระเป๋าเงินของคนขับที่แสดงในแอปพลิเคชันจะเป็นหลักฐานของจำนวนเงินกระเป๋าเงินของคนขับ
6.1.9 คุณมอบอำนาจให้บริษัทในการหักเครดิตจากกระเป๋าเงินของคนขับสำหรับการซื้อขายใด ๆ ก็ตามที่กระทำผ่าน แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม
6.1.10 คุณรับรู้และเข้าใจว่าบริษัท อาจหัก ระงับ ถอนหรือกระทำการใดก็ตามแก่เงินสดหรือเครดิตตามดุลพินิจในกระเป๋าเงินของคนขับ ถ้ามีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าคุณได้กระทำการใดที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม ซึ่งคุณจะถูกถือว่าได้ละเมิดข้อตกลงหรือถูกพักจากการให้บริการเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่นั้น จะถูกพิจารณาโดยบริษัท
การชำระเงินโดยผู้ใช้งาน
6.1.11 ผู้ใช้งานอาจจ่ายตามเงื่อนไขของยานพาหนะทันที เมื่อจบการให้บริการหรือหลังจากการยืนยันการจองยานพาหนะ โดยอาจชำระเป็นเงินสดหรือวิธีต่าง ๆ ที่ไม่ใช้เงินสด เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (“บัตร”) การชำระเงินที่มีต่อคุณทั้งหมดสำหรับการบริการ ซึ่งรวมถึงทิป (หากมี) จะถูกส่งให้คุณในจำนวนตามที่กำหนดไว้
6.1.12 บริษัทรักษาสิทธิในการระงับธุรกรรมใด ๆ หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นธุรกรรมที่มีการเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม หรือเมื่อคุณ และ/หรือผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องไม่ถือความรับผิดชอบของบริษัทในการยึดหน่วง ทำให้ล่าช้า ระงับ ยึด หรือยกเลิกการชำระเงินให้แก่คุณ

    6.2 สำหรับผู้ใช้งาน

6.2.1 เมื่อคุณได้บรรลุการใช้บริการหรือได้รับการยืนยันการจอง คุณจะถูกร้องขอให้ชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามเงื่อนไขการบริการนั้น ๆ โดยเลือกหนึ่งในวิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน การชำระเงินใด ๆ ที่ตามมาในการเลือกนั้นจะไม่สามารถคืนเงินได้โดยอัตโนมัติ
6.2.2 คุณอาจเลือกที่จะจ่ายผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับค่าบริการของยานพาหนะหรือเดลิเวอรี่โดยเงินสดหรือวิธีใด ๆ ก็ตามที่ทำได้ โดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (“บัตร”) ที่ทำได้
6.2.3 หากคุณเลือกที่จะจ่ายโดยบัตรคุณจะต้องลงทะเบียนบัตรที่สามารถใช้ได้ของคุณตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน
6.2.4 คุณยินยอมที่จะตรวจสอบและมอบข้อมูลของบัตรเมื่อลงทะเบียนบัตรกับเรา และเมื่อคุณใช้บริการ
6.2.5 บริษัทอาจจะระงับธุรกรรม หรือปิดการใช้งาน หรือจำกัดการใช้งานของบัตร ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการชำระเงินซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปฏิเสธหรือการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันทางการเงินหรือบริษัทมีเหตุให้เชื่อว่าบัตรได้ถูกใช้งานที่อาจจะมีการการหลอกลวง ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือมีเหตุให้เชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลง
6.2.6 คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งจะมีการร้องขอให้ช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่
6.2.7 คุณจะมีความรับผิดชอบที่จะคลี่คลายข้อพิพาทเกี่ยวกับบัตรของคุณ ต่อบริษัทที่ออกบัตรด้วยตัวคุณเอง

7. การยกเลิก

    7.1 สำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

7.1.1 ผู้ใช้งานจะต้องพึ่งคุณในการเดลิเวอรี่หรือจัดหายานพาหนะ คุณยินยอมว่า ระดับการยกเลิกงานที่สูงและ/หรือบ่อย หรือเพิกเฉยต่อการจองคิวของผู้ใช้งาน จะทำให้เกิดประสบการณ์ในด้านไม่ดีต่อผู้ใช้งานและส่งผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและแบรนด์ของบริษัท
7.1.2 ในระหว่างที่คุณอาจจะยกเลิกการจอง การยกเลิกจะต้องตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิกที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน บริษัทถือสิทธิในการแก้ไขเหตุผลในการยอมรับการยกเลิกเป็นครั้งคราว การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่ในฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก หรือการเพิกเฉยการจองคิวจะถูกถือว่าสิทธิในการเข้าถึงบริการของคุณจะถูกระงับ

    7.2 สำหรับผู้ใช้งาน

7.2.1 คุณอาจยกเลิกคำร้องขอบริการขนส่งโดยยานพาหนะได้ทุกเวลาก่อนที่คุณจะขึ้นยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่ได้รับการจับคู่กับคุณผ่านการบริการ
7.2.2 หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการจองของคุณ หรือไม่ได้ไปยังสถานที่ที่นัดไว้กับคนขับ คุณจะถูกเก็บค่าบริการยกเลิกหรือ ค่าบริการยกเลิกอื่น ๆ ที่บริษัทอาจระบุไว้เป็นครั้งคราวผ่าน นโยบายการยกเลิก
7.2.3 หากคุณรู้สึกว่าคุณถูกเก็บค่าบริการยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือเพื่อการช่วยเหลือต่อไป บริษัทถือสิทธิในการคืนเงินแก่คุณตามดุลพินิจ และการคืนเงินนั้น ๆ อาจเป็นในรูปของเครดิตแก่บัตรชำระเงินของคุณที่ได้ใช้ในการชำระมาก่อน หรือวิธีใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร

8. การประเมิน

    8.1 ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจจะได้รับการอนุญาตให้ประเมินกันและกันในส่วนของการให้บริการยานพาหนะ

    8.2 ทุกการประเมินจะถูกบันทึกลงในระบบของบริษัทโดยอัตโนมัติ และบริษัทจะวิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด บริษัทอาจจะกระทำการตามเห็นสมควรซึ่งรวมถึงการ ระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่บอกล่วงหน้า หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่คุณ

9. การร้องเรียน

    9.1 การร้องเรียนใด ๆ ก็ตามระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะถูกนำขึ้นมาให้ทราบทั้งสองฝ่ายโดยตรง

10. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการทำความสะอาดสำหรับผู้ใช้งาน

    10.1 คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหาย หรือการทำความสะอาดที่จำเป็นต้องทำ ให้แก่ยานพาหนะของผู้ให้บริหารบุคคลที่สามซึ่งเกิดจากการใช้งานผิดประเภทในการบริการของคุณหรือการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน ในที่นี้บริษัทอาจอำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือทำความสะอาดอย่างสมเหตุสมผลในนามของผู้ให้บริการบุคคลที่สามผ่านทางช่องทางการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้หรือเรียกร้องจากคุณเป็นเงินสด ในกรณีที่การร้องขอซ่อมแซมและทำความสะอาดที่ร้องขอโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้ว

11. ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

    11.1 บริษัทและผู้ได้รับอนุญาตจะถือความเป็นเจ้าของในสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันและส่วนที่เกี่ยวเนื่อง การให้บริการและคำแนะนำอื่น ๆ ความคิด คำร้องขอให้ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้โดยคุณหรือกลุ่มใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร ข้อตกลงการใช้งานนั้นจะไม่มีการระบุข้อตกลงการขายและจะไม่ถ่ายทอดสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ ในการบริการหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการไปสู่คุณ ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าของโดยบริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาต ชื่อของบริษัท สัญลักษณ์ บริการ ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน และสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามและชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน คือเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในความหมายของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันจะหมายถึง ส่วนประกอบ กระบวนการทำ ลักษณะดีไซน์ รวมกันทั้งหมด

12. ภาษี

    12.1 คุณยินยอมว่าข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การเก็บภาษี อากรขาเข้า ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าอื่น ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีการตั้งให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายได้ระบุไว้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและ/หรือปกป้องบริษัทในการอ้างสิทธิหรือตรวจสอบเครดิตภาษีใด ๆ การหักกลบลบหนี้ การหักลด หรือการคืนเงินในส่วนของภาษีที่ถูกจ่ายไปหรือที่จ่ายได้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

    12.2 หากคุณคือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีอากรต่าง ๆ ในส่วนที่คุณต้องจ่ายภายใต้หรือในความสัมพันธ์กับข้อตกลงฉบับนี้

13. การรักษาความลับ

    13.1 คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การบริการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทางธุรกิจ การตลาดและแผนโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับของบริษัทที่ได้เปิดเผยให้แก่คุณในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นการบอกปากเปล่า หรือมีลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังข้อตกลงฉบับนี้) หรือที่คุณได้มาจากบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่ได้มีขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลลับดังกล่าวในการใช้งานบริการและจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามหรือนำไปใช้ในเหตุอื่น ๆ

    13.2 ข้อผูกมัดในการรักษาความลับดังกล่าว จะไม่ใช้ในส่วนที่คุณสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า ข้อมูลดังกล่าว

13.2.1 เป็นข้อมูลของคุณที่ถูกเข้าถึงในช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
13.2.2 เป็นหรือจะได้เป็นข้อมูลสาธารณะโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดหรือจากความละเลยของคุณ
13.2.3 ได้รับจากบุคคลที่สามที่มีสิทธิในการเปิดเผย
13.2.4 จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

14. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

    14.1 บริษัทได้รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของบริษัทและข้อตกลงภายในนโยบายจะใช้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

    14.2 คุณยินยอมอนุญาตให้บริษัท บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม ใช้ จัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

    14.3 คุณรับรู้ว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต่อคุณในระหว่างการใช้บริการของบริษัท คุณจะต้องแสดงและให้การันตีว่าคุณจะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในเป้าหมายที่บริษัทได้เปิดเผยให้แก่คุณเท่านั้น และไม่นำไปใช้ในเป้าหมายหรือเหตุอื่น ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

15. ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม

    15.1 ในช่วงการบริการ คุณอาจได้ร่วมติดต่อหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่แสดงหรือมอบสินค้าและ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน การติดต่อหรือการตกลงนั้นจะเก็บการติดต่อระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้นโดยบริษัทและผู้ที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดในการติดต่อหรือในการตกลงนั้น ๆ ไม่ใช่ทั้งบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่รับรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่ผูกกันกับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน และจะไม่มีเหตุใดที่บริษัทและผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการหรืออื่น ๆ ที่มีบนเว็บไซต์หรือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บางผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้านการขนส่ง สินค้าและ/หรือบริการอาจจะร้องขอข้อตกลงกันคุณเพื่อเพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทก่อนการเข้าถึงสินค้าหรือบริการของคุณ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสิ่งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างข้อตกลงของคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณรับรู้ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมหรือข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทดังกล่าว อาจถูกใช้ในการใช้งานบริการจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูลที่คุณได้มอบให้เราหรือให้อำนาจกับเราเพื่อมอบให้กับบุคคลที่สาม หรือเพื่อให้บุคลที่สามเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

    15.2 บริษัทอาจต้องพึ่งบุคคลที่สามในการโฆษณาและการตลาดในการจัดหาบริการและกลไกต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือการบริการและ/หรือสร้างรายได้เพิ่มเติม หากคุณไม่ต้องการรับการโฆษณาหรือการตลาด โปรดอ้างอิงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสำหรับคำแนะนำเพื่อที่จะเลิกติดตาม หรือเพื่ออัปเดตการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

    15.3 คุณได้ยินยอมและอนุญาตบริษัทที่จะรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือการใช้งานบริการของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หรือรายงาน หรือการวิเคราะห์ของลูกค้า คุณยินยอมว่าจะเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะกระทำการใด ๆ หรือติดต่อโดยระมัดระวังกับบุคคลที่สามที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านการบริการและ/หรือการโฆษณาหรือการตลาดซึ่งจัดหาโดยบุคคลที่สามผ่านการบริการ

    15.4 เราอาจจะใช้ไฮเปอร์ลิงก์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่มีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการ (“ลิงก์บุคคลที่สาม”) ลิงก์บุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความบกพร่อง การละเลย ความล่าช้า การสูญเสียชื่อเสียง การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น ความผิด ความอนาจาร ความลามก ความหยาบคาย ความไม่เที่ยงตรง หรือสิ่งที่น่ารังเกียจในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าถึงลิงก์ใด ๆ ของเว็บไซต์ ไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น ไม่ได้เป็นการรับรองหรือยืนยันเว็บไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น คุณยินยอมว่า การเข้าถึงลิงก์เว็บไซต์หรือเนื้อหาของคุณนั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

    15.5 คุณยอมรับว่าแอปพลิเคชันจะใช้และปรับเปลี่ยนผลการสืบค้นจากบริการและข้อมูลของ Google Maps และโดยการใช้แอปพลิเคชัน คุณตกลงที่จะทำตาม (1) ข้อตกลงเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับบริการ Google Maps / Google Earth https://maps.google.com/help/terms_maps.html (2) นโยบายส่วนบุคคลของ Google ที่ https://www.google.com/policies/privacy/ และ (3) การยอมรับนโยบายของ Google ที่ https://cloud.google.com/maps-platform/terms/aup/ และคุณตกลงว่า ในระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน คุณจะไม่

(ก) คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานเลียนแบบหรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างโปรแกรมแปลกลับ แปล แยกส่วน หรือกระทำการอื่นดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของ Google Maps
(ข) อนุญาตให้ใช้ต่อ โอน หรือแบ่งให้ใช้ซึ่ง Google Maps
(ค) จำหน่าย ขายซ้ำ หรือดำเนินการอื่นใดให้ Google Map ไปสู่บุคคลที่สามโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอทางการค้า ซึ่งไม่มีมูลค่าแยกต่างหากจาก Google Maps หรือ
(ง) เข้าถึง หรือใช้ Google Maps ในลักษณะที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือที่จะก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมใด ๆ กับ Google

16. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

    16.1 จากการยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยการใช้บริการ คุณยินยอมว่า คุณจะคุ้มครองและปกป้องบริษัท ผู้ที่ได้รับอนุญาต และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก หนักงาน ทนายความและตัวแทนให้พ้นจากการอ้างสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (เช่น ค่าทนายและค่าดำเนินการต่าง ๆ ) ที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับ: (ก) การใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันของคุณในการติดต่อกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้ใช้งาน (ในกรณีต่าง ๆ ) พ่อค้าบุคคลที่สาม คู่ค้า ผู้โฆษณาและ/หรือ สปอนเซอร์ หรือ (ข) คุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อห้ามและกฎหมายโดยที่จะระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือ (ค) การละเมิดสิทธิของคุณต่อบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ใช้งานที่จับคู่ผ่านการบริการ หรือ (ง) การใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันอย่างผิดประเภทของคุณ; (จ) ความเป็นเจ้าของของคุณ การใช้งานหรือการทำงานบนยานพาหนะใด ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหายานพาหนะไปยังผู้ใช้งานผ่านการบริการ ถ้ามี

    16.2 โดยการตกลงข้อตกลงการใช้บริการระหว่างการใช้บริการ คุณตกลงว่าจะปกป้องและป้องกันบริษัท ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิของบริษัท และบุคคลในเครือของคู่สัญญา เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก พนักงาน ทนายความ และตัวแทน ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง การชดใช้ ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและบรรดาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ) ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับ (ก) การใช้บริการของท่าน แพลตฟอร์ม ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) ร้านค้าบุคคลที่สาม ผู้รับเหมา พาร์ทเนอร์ ผู้ทำการโฆษณา และ/หรือ ผู้สนับสนุน หรือ (ข) คุณทำการละเมิดหรือผิดข้อตกลงใด ๆ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะได้อ้างถึงหรือไม่ หรือ (ค) การละเมิดสิทธิอย่างใดของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการ ได้จัดให้ในการบริการ หรือ (ง) คุณได้ใช้หรือใช้โดยทางที่ผิดซึ่งบริการ แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน และ (จ) กรณีที่ปรับใช้ได้ ความเปิดเจ้าของของคุณ การใช้ หรือการทำงานของยานพาหนะ ซึ่งรวมถึงการหาทางออกเพื่อการบริการที่เหมาะสมและปรับใช้ได้

17. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบในการรับประกัน

    17.1 บริษัทจะไม่แสดงตัว รับประกันหรือการันตีถึงความน่าเชื่อถือ ความถูกเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม ความพร้อมใช้งาน ความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของบริการ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่แทนตัวหรือรับประกันว่า (ก) การใช้งานบริการ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม จะมีความปลอดภัย ไม่ถูกขัดขวาง ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากเนื้อหาที่อันตราย หรือสามารถทำงานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่น ๆ (ข) จะเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของคุณ (ค) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ได้ถูกซื้อหรือครอบครองโดยคุณผ่านแอปพลิเคชันจะเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของคุณ บริการที่ได้มอบให้แก่คุณจะอยู่ใน “อย่างที่เป็น” มาตรฐานเดียวกัน ในทุกเงื่อนไข การแสดงตัวและการรับประกันซึ่งรวมถึงการรับประกันเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ซึ่งทั้งหมดไม่รวมถึงส่วนที่อนุญาตตามกฎหมาย

    17.2 บริษัทจะไม่แสดงตัว รับประกันในส่วนใด ๆ ก็ตามที่จะอ้างถึง กล่าวถึง ในส่วนของยานพาหนะที่จัดหาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือยานพาหนะที่อยู่ในการใช้บริการ คุณยินยอมว่าคุณแบกรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการและยานพาหนะที่จัดหาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นจะไม่สามารถไล่เบี้ยไปยังบริษัทได้เช่นกัน

18. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

    การบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์อาจจะเกิดข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยคุณหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเกิดความผิดพลาด ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ออกจากระยะ ปิดเครื่องหรือไม่สามารถทำงานต่อได้บริษัทจะไม่ถือความรับผิดชอบในความล่าช้า ความผิดพลาดในการขนส่ง ความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดจากปัญหาเหล่านี้

19. การจำกัดจำนวนความรับผิด

    19.1 ยกเว้นแต่ว่าจะประกาศไปในทางอื่นและโดยตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย การอ้างสิทธิใด ๆ ต่อบริษัทโดยคุณจะถูกจำกัดต่อจำนวนสรุปของยอดทั้งหมดที่ได้ถูกจ่ายโดย และ/หรือ ต้องชำระจากคุณในการใช้บริการระหว่างมีเหตุที่ทำให้เกิดการอ้างสิทธิข้างต้น บริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาต จะไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณหรือผู้ใด บริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดจากคุณหรือบุคคอื่น ๆ ที่คุณได้จองคิวการบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

19.1.1 ความสูญหาย ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์
19.1.2 การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์
19.1.3 ความเชื่อมั่นใด ๆ จากคุณที่มีต่อความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือจากการมีอยู่ของโฆษณาใด ๆ หรือ
19.1.4 ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้ซึ่งมีโฆษณาปรากฏบนเว็บไซต์หรือถูกกล่าวถึงโดยการบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์ แม้ว่าบริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตได้ถูกแนะนำมาก่อนแล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย

    19.2 บริษัทไม่และจะไม่ประเมินหรือเฝ้าดูความเหมาะสม ความถูกต้องทางกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่อยู่ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการยานพาหนะบุคคลที่สาม พ่อค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ และการสละสิทธิอย่างเปิดเผยของคุณซึ่งจะปลดบริษัทออกจากความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการยานพาหนะบุคคลที่สาม พ่อค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

    19.3 บริษัทจะไม่ร่วมข้อขัดแย้งหรือเจรจาในข้อขัดแย้งระหว่างคุณและผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการยานพาหนะบุคคลที่สาม พ่อค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณคือลูกค้าบริษัทที่มีบัญชีบริษัทกับบริษัท บริษัทไม่สามารถและจะไม่เข้าร่วมในการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการยานพาหนะบุคคลที่สาม พ่อค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่คุณได้ทำลงไปในส่วนของการบริการและการเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการบริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (ที่หมายถึงทั้งหมด) นั้นอยู่ที่คุณแต่ผู้เดียว คุณได้ทำการสละสิทธิอย่างเปิดเผยของคุณซึ่งจะปลดบริษัทออกจากความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟต์แวร์และ/หรือ แอปพลิเคชันหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการยานพาหนะบุคคลที่สาม พ่อค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ที่เสนอให้แก่คุณผ่านการบริการ ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน

    19.4 คุณภาพของยานพาหนะนั้นได้กำหนดไว้ผ่านการใช้งานบริการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งหมดที่เป็นผู้จัดหาแต่ละยานพาหนะให้แก่คุณ คุณเข้าใจว่า ในการใช้บริการ คุณอาจจะเจอกับยานพาหนะที่มีความเป็นไปได้ว่ามีความอันตราย ไม่น่าพอใจ เป็นภัยต่อผู้เยาว์ ไม่ปลอดภัยหรือน่ารังเกียจ และคุณจะใช้บริการโดยถือเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง

20. ประกาศ

    20.1 บริษัทอาจประกาศผ่านแอปพลิเคชัน อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ ที่มีอยู่ในบันทึกของบริษัทหรือโดยจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายจ่ายล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังที่อยู่ของคุณที่มีอยู่ในบันทึกของบริษัท การประกาศดังกล่าวจะถือว่ามีอายุ 48 ชั่วโมงหลังการส่ง (หากเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายจ่ายล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมง หลังจากการส่ง (หากเป็นการส่งโดยอีเมล) คุณสามารถแจ้งประกาศให้บริษัททราบ (ซึ่งประกาศจะถือว่าได้ส่งมาแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยส่งจดหมายผ่านทางผู้จัดส่งหรือส่งจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่มีให้ในแอปพลิเคชัน

21. ข้อกำหนด

    21.1 ข้อกำหนดในการใช้งานนี้สามารถแก้ไขได้เป็นครั้งคราว หากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้จะถือเป็นโมฆะ

22. การระงับข้อพิพาท

    22.1 ข้อกำหนดในการใช้งานนี้จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นหรือข้อขัดแย้งในบทบัญญัติกฎหมายของขอบเขตอำนาจศาลใด ๆ และข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานและการบริการนี้ จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) ตามข้อตกลงของ THAC ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว (“ตามกฎ”) โดยผู้มีอำนาจในการตัดสินผู้เดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากข้อตกลงร่วมระหว่างคุณและบริษัท (“ผู้มีอำนาจในการตัดสิน”) หากคุณและบริษัทไม่สามารถตกลงในการเลือกผู้ตัดสินชี้ขาดได้ ผู้ตัดสินชี้ขาดจะถูกแต่งตั้งโดย ประธาน THAC ตามที่กฎระบุ ตำแหน่งและสถานที่ในการตัดสินชี้ขาดจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง คุณและบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของผู้มีอำนาจในการตัดสินอย่างเท่าเทียมกัน นอกไปเสียจากผู้มีอำนาจในการตัดสินต้องการให้มีการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมในลักษณะอื่น เนื่องจากว่าข้อกำหนดของผู้มีอำนาจในการตัดสินมีความจำเป็น เพื่อให้ข้อตัดสินนี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

23. ความสัมพันธ์

    23.1 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดนี้ที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการสร้างตัวแทน หุ้นส่วน หรือองค์กรร่วมในรูปแบบอื่น ๆ กับบริษัท

24. การเป็นโมฆะ

    24.1 หากเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทางกฎหมาย การมีผลบังคับใช้ และความสามารถบังคับใช้ได้ของเงื่อนไขอื่น ๆ จะต้องไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง

25. ไม่มีข้อยกเว้น

    25.1 ความล้มเหลวของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งาน จะไม่ถือว่าเป็นการสร้างข้อยกเว้นของเงื่อนไขดังกล่าว

26. ข้อตกลงทั้งหมด

    26.1 ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับบริษัทและมีผลเหนือข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือระหว่างการเจรจาต่อรองและการพิจารณาใด ๆ

27. การระงับและการสิ้นสุด

    27.1 คุณได้ทำการยอมรับ ว่าเราสามารถดำเนินการในสิ่งต่อไปนี้ได้ ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (1) เปลี่ยนแปลงแก้ไข ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือส่วนใด ๆ ของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (2) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (3) ระงับการทำงานของแอปพลิเคชันหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ / หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ), ตามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกิจวัตรประจำ การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ คุณและบริษัทแสดงเจตจำนงในการละเว้นบทบัญญัติของมาตรา 1266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่าที่จำเป็นเพื่อทำการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องให้ศาลทำการตัดสิน

28. ไม่มีการมอบสิทธิ์หรือการมอบหมายให้แก่บุคคลที่สาม

    28.1 ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงนี้

หมวด ข – ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. ผู้ขับขี่

    1.1 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะเริ่มการจัดหายานพาหนะ และใบอนุญาตขับขี่ของคุณไม่เคยถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตาม

    1.2 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่เคยถูกศาลปกครองพิพากษาจนถึงที่สุดของคดี ถูกกล่าวหา ถูกภาคทัณฑ์หรือถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่ง

    1.3 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ปกปิดว่าคุณมีความพิการจนไม่สามารถขับขี่ได้ ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตหรือพิการทางจิต เสพติดยาหรือพิษสุราเรื้อรัง ไม่มีอาการของโรคเรื้อนที่ติดต่อได้ และอาการของวัณโรคในระยะอันตราย

    1.4 คุณจะต้องไม่ก่อกวนสร้างความรำคาญหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพต่อผู้ใช้งานงาน บริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าคุณจะมีบาดหมางใจใด ๆ ก็ตามต่อผู้ใช้งานบริการ บริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าในลักษณะไหน

    1.5 คุณจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่ไม่ว่าจะทั้งช่วงก่อนหน้าและระหว่างการให้บริการ และคุณจะต้องปฏิเสธอย่างสุภาพหากผู้ใช้งานบริการเสนอให้กับคุณในระหว่างการให้บริการ

    1.6 คุณจะต้องเรียกผู้ใช้งานบริการด้วยคำนำหน้าที่สุภาพ “คุณผู้ชาย” หรือ “คุณผู้หญิง” และคุณจะไม่เป็นผู้เริ่มต้นหรือเข้าร่วมในการสนทนาใด ๆ กับผู้ใช้งานบริการ นอกเหนือไปจากที่จำเป็นในการให้บริการ

    1.7 คุณจะต้องไม่สัมผัสร่างกายของผู้ใช้งานบริการไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากเพื่อป้องกันอันตรายหรือช่วยชีวิตผู้ใช้งานบริการ

    1.8 คุณรับรองและรับประกันว่าระหว่างการให้บริการคุณจะต้องขับรถอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าคุณจะใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกันเพื่อป้องกันความเสียหายใด ๆ ที่มีต่อยานพาหนะของผู้ใช้งานเช่นเดียวกับที่คุณจะปฏิบัติกับยานพาหนะของคุณเอง และจะต้องรับประกันว่า ผู้ใช้งานบริการ และ/หรือ ยานพาหนะของผู้ใช้งานบริการ จะถึงที่หมายโดยปลอดภัย

    1.9 คุณจะไม่เรียกร้องเงิน ทิป หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ใช้งานบริการ

    1.10 คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องอภิปราย บอกเล่าหรือเปิดเผยในทุกลักษณะให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานบริการที่คุณได้เห็นในระหว่างการให้บริการ ยกเว้นการร้องเรียนอย่างเป็นทางการของคุณกับศูนย์บริษัท